【COMPUTEX 2021】NVIDIA 發表 GeForce RTX 3080 Ti、3070 Ti 兩款 GPU 新品

RTX 3080 Ti 是 GeForce RTX 系列的最新旗艦級遊戲 GPU,將在 6 月 3 日於全球上市,售價 1,199 美元起,RTX 3070 Ti 將於下週上市,售價 599 美元起。